t a  e 

宝马F18配件

发布时间:2019-06-12 15:54:32 有效期至:2019-07-12 23:59:59

求购产品

图片 零件/参考号 参数 适用品牌 描述 单价/数量
位置 : 前轮
制动系统 : ATE
宽度 : 155.1 mm
宽度1 : 154.6 mm
高度 : 63.9 mm
高度1 : 63.7 mm
厚度 : 19.3 mm
厚度1 : 20.3 mm
华晨宝马
宝马
¥ 0.00
1
位置 : 后轮
制动系统 : TRW
宽度 : 106 mm
高度 : 62.4 mm
高度1 : 56 mm
厚度 : 18 mm
华晨宝马
宝马
¥ 0.00
1
Outer Diameter : 55 mm
Inlet Diameter : 9.5 mm
Outlet Diameter : 8 mm
Height : 250 mm
华晨宝马
宝马
迷你
¥ 0.00
1
Rear Axle
Length : 915 mm
华晨宝马
宝马
¥ 0.00
1
Front Axle
Length : 1083 mm
华晨宝马
宝马
¥ 0.00
1
Front
Length 1 : 650 mm
Length 2 : 450 mm
宝马
¥ 0.00
1
Length : 247 mm
Width : 207 mm
Height : 27 mm
劳斯莱斯
宝马
阿尔宾娜
¥ 0.00
1

联系人信息

登录 查看求购者联系信息
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347